Tarafsızlık Beyanımız

QSI Üst Yönetimi;

- Belgelendirme ve doğrulama faaliyetlerini, konu ile ilgili olan tüm taraflardan bağımsız olarak yerine getireceğini,

- QSI yetkilileri ve personelinin, belgelendirme ve doğrulama prosesinin sonuçlarını etkileyebilecek her türlü ticari, mali ve diğer baskılardan uzak çalışacağını,

- Bütün çalışanlarının, belge almak isteyen, sera gazı doğrulama hizmeti almak isteyen kuruluşların ve QSI ile ticari ilişkisi olan kuruluşların saygınlığını ve itibarını zedeleyecek her türlü davranıştan kaçınacağını,

- Belgelendirme ve doğrulama faaliyetleri kapsamında, objektif olmayan yorum ve değerlendirmeler yapılmayacağını, kuruluşları olumsuz etkileyebilecek her türlü davranıştan uzak durulacağını, yanlı ve hoşgörüsüz olunmayacağını, tarafsız ve bağımsız davranılacağını,

- Belgelendirme ve doğrulama uygulamasında yer alan Komitelerin, Karar Vericilerin, Onaylayıcıların kararları etkileyebilecek her türlü ticari, mali ve diğer baskılardan bağımsız olarak faaliyet göstereceğini,

- QSI çalışanlarının ve kendi adına hareket eden şahısların, belgelendirilen ve doğrulama hizmeti verilen kuruluşlara danışmanlık hizmeti vermeyeceğini,

- QSI çalışanlarının, sistem belgelendirme, ürün belgelendirme ve sera gazı doğrulama faaliyetlerinin bağımsızlığı ile ters düşecek hiçbir faaliyette bulunmayacağını,

- Sistem belgelendirme, ürün belgelendirme ve sera gazı doğrulama işlemleri sırasında, müşterilerinin yönetim sistemleri ve sera gazı beyanları ile ilgili olarak, rakip kuruluşlarla ilişki içinde olunmayacağını,

- İlgili bütün tarafların verilen sistem belgelendirme, ürün belgelendirme ve sera gazı doğrulama hizmetlerine ulaşabileceğini, bu durumda gereksiz mali külfet veya diğer şartlar öne sürülmeyeceğini ve uyulmak zorunda olunan tüm kural ve dokümanların ayrım yapmayacak şekilde uygulanacağını,

- Komiteler ve kendi adına hareket eden şahıslar da dahil, kendi kuruluşunun her seviyesinde, belgelendirme ve sera gazı doğrulama faaliyetleri sırasında elde edilen bilgilerin gizliliğini korumak için, mevcut akreditasyon kanunu, yönetmelikleri ve tebliğlerine uyulacağını,

- Belgelendirilen ürün, belgelendirilen veya sera gazı doğrulaması yapılan kuruluş hakkındaki bilgilerin, ilgili kuruluşun yazılı muvafakati olmaksızın üçüncü bir tarafa açıklanmayacağını, bu gibi bilgilerin, kanun, yönetmelik ve tebliğler gereği üçüncü taraflara açılması durumunda, kuruluşun, sağlanan bu bilgiler hakkında, ilgili kanun, yönetmelik ve tebliğlerde izin verilen şekilde bilgilendirileceğini,

- Kuruluşlara ait her tür bilgi, belge ve dokümanın gizliliği ve güvenliğinin sağlanacağını,

- Sistem belgelendirme, ürün belgelendirme ve sera gazı doğrulama hizmetlerinin sunumunda herhangi bir coğrafi kısıtlama uygulanmayacağını,

- QSI dan doğabilecek kanıtlı zararlar olursa her tür yasal tazminatı ödeyeceğini,

- Belgelendirme ve sera gazı doğrulama sisteminin çalıştırılması için, mesleki sorumluluk sigortası dışında kalan konularda gerekli olan mali kaynakların, şirket ortaklarının kişisel varlıkları ile de desteklenerek sürekli şekilde korunacağını ve devamlılığının sağlanacağını,

- QSI’ın sahiplerinin ortak olduğu veya herhangi bir şekilde içine dahil olduğu kuruluşların ve ürünlerinin belgelendirilmeyeceğini ve sera gazı doğrulama hizmeti verilmeyeceğini,

- QSI’ın sahiplerinin ortak olduğu veya herhangi bir şekilde içine dahil olduğu diğer kuruluşlarının işlerinde, QSI’la rekabet ortamı yaratmayacağını, tarafsız ve bağımsız olacağını,

- Hizmetlerden faydalanmanın, başvuran kuruluşun büyüklüğüne veya bu kuruluşun herhangi bir dernek (teşekkül) veya gruba üye olmasına ve belgelendirilmiş / doğrulama yapılmış olan kuruluşların sayısına bağlı olmayacağını,

- Denetim ve doğrulama hizmetleri için denetçi/doğrulayıcı/teknik uzman havuzunda bulunan eş, dost veya akrabaların asla denetim ve doğrulama kuralları dışında hareket etmeyeceğini, bunun için bütün önlemleri alacağını,

- QSI sahiplerinin üye olduğu dernek, cemiyet ve sivil toplum kuruluşlarına herhangi bir ayrıcalık yapılmayacağını,

beyan ve taahhüt eder.

Yapmış olduğumuz bu beyan doğrultusunda;

- QSI, sahiplerinin ortak olduğu veya herhangi bir şekilde içine dahil olduğu kuruluşları ve ürünlerini belgelendirmemekte ve sera gazı doğrulama hizmeti verilmemektedir.

- QSI, bir başka belgelendirme kuruluşunu, kalite yönetim sistemi belgelendirme faaliyetleri için belgelendirmemektedir.

- QSI, bir başka belgelendirme / doğrulama kuruluşuna sera gazı doğrulama hizmeti sunmamaktadır.

- QSI, hiçbir şekilde yönetim sistemi, ürün belgelendirme ve sera gazı danışmanlığı sunmamakta veya sağlamamaktadır.

- QSI, belgelendirdiği ve sera gazı doğrulama hizmeti verdiği müşterilerine iç denetim teklifinde bulunmamakta ve iç denetim gerçekleştirmemektedir.

- QSI, yönetim sistemleri ve ürün belgelendirme hakkında iç denetim ya da danışmanlık hizmeti almış müşterileri, danışmanlık kuruluşu ile QSI arasında belgelendirme kuruluşunun tarafsızlığına tehdit oluşturabilecek bir durumda belgelendirmemektedir.

- QSI, sera gazı raporu / izleme planı hazırlanması hakkında iç denetim ya da danışmanlık hizmeti almış müşterileri, danışmanlık kuruluşu ile QSI arasında QSI’ın tarafsızlığına tehdit oluşturabilecek bir durumda ilgili kuruluşu belgelendirmemekte ve sera gazı doğrulama hizmeti sunmamaktadır.

- QSI’ın, herhangi bir danışmanlık kuruluşu ile mülkiyet, idare, yönetim, personel, paylaşılan kaynaklar, finansmanlar, sözleşmelerle ilgili olarak herhangi bir ilişkisi yoktur.

- QSI, denetim ve doğrulama işlerinde, yönetim sistem, ürün belgelendirme ve sera gazı danışmanlığı kuruluşlarını dış kaynak olarak kullanmamaktadır.

- QSI belgelendirme ve doğrulama faaliyetleri, yönetim sistem, ürün belgelendirme ve sera gazı danışmanlığı kuruluşları ile bağlantılı olarak pazarlanmamakta ve teklif edilmemektedir.

- Danışmanlık kuruluşlarının QSI’ın adını kullanarak, belgelendirmenin ve doğrulamanın daha basit, kolay, hızlı ve ucuz olacağını belirten uygunsuz iddiaları söz konusu olursa, bu durumu düzeltmek için, yasal yollara başvurmak dahil her türlü tedbiri alacaktır.

- QSI, çıkar çatışmasının olmamasını sağlamak için, müşteriye yönetim sistemi ve/veya ürün belgelendirme danışmanlığında bulunan hiçbir personeli, denetimde veya diğer belgelendirme faaliyetlerinde, danışmanlığın bitimini takiben 2 (iki) yıl süresince görevlendirmez.

- QSI, çıkar çatışmasının olmamasını sağlamak için, müşteriye sera gazı danışmanlığında bulunan hiçbir personeli, doğrulamasında veya diğer doğrulama faaliyetlerinde, danışmanlığın bitimini takiben 3 (üç) yıl süresince görevlendirmez.

- QSI, belgelendirme ve doğrulama faaliyetlerini etkileyebilecek içerden veya dışarıdan bütün personel veya komitelerin, tarafsız bir şekilde hareket etmesi için, yapılan sözleşmelerle güvence oluşturmuştur. Ayrıca, tarafsızlığı tehlikeye atacak ticari, mali ve diğer baskılara hiçbir şekilde izin vermemektedir.

- QSI, tarafsızlık ve bağımsızlık durumunu tehlikeye atacak bütün önlemleri almıştır.

- QSI, iç veya dış personelinden, kendilerini veya QSI’ı çıkar çatışmasına sokabilecek herhangi bir durumdan haberdar olduklarında bu durumu bildirmelerini istemektedir. Bu tip personel veya kuruluşların faaliyetlerinden kaynaklanan tarafsızlığa olan tehditleri risk analizlerinde girdi olarak kullanacaktır.

Okay KAYHANLI
Genel Müdür
10.02.2020 / rev.01